Terms & Conditions

Bedoelde u: Онлайн магазин AKCENT BELTEGOED (KvK 57373604, Vestiging Nr. 000026825112, Veraart Laan 8 Kantoor 4.23, Rijswijk, Netherlands), , наричана за краткост Продавачът) работи на базата на индивидуални и общи поръчки на продукти, Продавачът предоставя пълна информация на потребителите относно конкретни артикули в тяхното описание и при поискване от потребителите Купувач – лице, фирма или друго юридическо лице, което прави поръчка. Поръчка – електронна заявка, явяваща се като форма на комуникация между купувача, и AKCET BELTEGOED , в която AKCET BELTEGOED се съгласява да достави продукта, а купувачът се съгласява да заплати нейната стойност. Когато купувачът потвърди поръчката, това автоматично ще означава, че купувачът е запознат и съгласен с правилата за ползване на сайта, упоменати в общите условия. Поръчка, приета и регистрирана успешно от AKCET BELTEGOED, се счита тази, която е потвърдена електронно по е-мейла на купувача, без да изисква от него отговор Настоящото споразумение, влиза в сила след плащане на стойността на поръчката от страна на купувача по банковата сметка на продавача. Потвърждението се извършва само тогава когато платената сума е отразена по банковата сметка на AKCET BELTEGOED. Доставка Доставката се извършва чрез sms или е-mail, посочени в регистрационната форма на клиента. Доставката е за сметка на AKCET BELTEGOED. Доставката се извършва от 9.00 до 18.30 часа; в рамките на 1-2 календарни дни, след потвърждаване на поръчката по начина посочен от купувача. AKCET BELTEGOED си запазва правото, да не доставя поръчки на клиенти, които не са изпълнили задълженията си, при своето регистриране, (грешно попълнени данни, невярна информация или липса на такава), както и в случаите, когато не е направил плащане по банковата сметка на AKCET BELTEGOED. След два неуспешни опита за доставка, направени от AKCET BELTEGOED, Вашата поръчка ще се счита за невалидна и AKCET BELTEGOED ще прекрати договора си с Вас Ние си запазваме правото, да не изпращаме поръчки до клиенти, които са регистрирани в нашата система с повече от две неуспешно доставени поръчки, в рамките на един месец. В случай, че потребителят желае допълнителни опции при доставка (като доставна на друг e-mail или друг мобилен номер) той е длъжен да посочи това в кореспонденцията си с AKCET BELTEGOED Плащане При доставка на поръчания артикул, потребителят заплаща неговата цена, по банковата сметка на AKCET BELTEGOED. Отказ от поръчка Потребителят трябва да уведоми в писмена форма правото да се откаже от покупката, без да дължи неустойка и без да посочва причини за това, в рамките на 3 работни дни от датата на поръчката без да е направил плащане по банковата сметка на AKCET BELTEGOED. Рекламации AKCET BELTEGOED предоставя единствено и само уникално генерирани от системата ваучери, които никога преди това по никакъв начин не могат да бъдат ползвани. При невалиден код незабавно се свържете с нас за да бъде направена повторна проверка на генерираният уникален код на ваучера. Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, Потребителят, пазарувал в онлайн магазин AKCET BELTEGOED има право на рекламация при; – несъответствие на поръчаният и доставеният продукт – не е спазен предварително уговорения срок за доставка Отправените жалби ще бъдат уважени, според условията, посочено по-долу, в противен случай, няма да бъдат приети: Жалбата трябва да се представи в писмен вид, на и-мейл адреси: akcet.nl@gmail.com Жалбите в писмен вид, се представят в рамките на 24 часа от получаването на поръчката от купувача. – В жалбата трябва да бъдат споменати: номерът на поръчката, както и мотивите за оплакването. Fashionchoice ще отговори на жалбата, в срок до пет работни дни, от нейното получаване. Артикулът може да бъде заменен за същия или друг артикул. Ако стойността на избрания артикул надвишава заплатената сума, се доплаща разликата. Отговорност Ние няма да носим отговорност за всички щети (преки, косвени, случайни или по други причини), произтичащи от използването, или невъзможността за използване на информацията, представена на нашата интернет страница, както и каквито и да било грешки или пропуски в съдържанието, което може да доведе до някакви загуби, или щети. Приемайки тези условия, Потребителят се съгласява да получава имейли и известия от AKCET BELTEGOED. относно поръчката си, съответния профил, потвърждения за промяна на неговата информация, както и отстъпки и оферти за нашите продукти на дадения от него адрес за електронна поща.

Online shop AKCET BELTEGOED (KvK 57373604, Vestigingsnr. 000,026,825,112, Veraartlaan 8 Kantoor 4.23, Rijswijk, Netherlands),

, Hereinafter referred to as Seller) works on the basis of individual and common procurement of products
The seller shall give full information to consumers about specific items in their inventory and at the request of users

Buyer - a person, firm or other legal entity that has placed an order.

  Order - an electronic application form, which appears as a form of communication between buyer and AKCET BELTEGOED, which AKCET BELTEGOED agrees to deliver the product and the buyer agrees to pay its value.


When the buyer confirms the order, it automatically means that the buyer has read and agrees to the terms of use mentioned in general terms. Order adopted and registered successfully AKCET BELTEGOED, is considered one that has been confirmed electronically by e-mail to the buyer, without requiring him to reply
This Agreement shall enter into force after payment of the contract value of the buyer's bank account to the seller. Confirmation is done only when the payment is reflected in the bank account of AKCET BELTEGOED.

  delivery
  Delivery is made via sms or-mail, specified in the registration form to the client. Delivery is at the expense of AKCET BELTEGOED.
Delivery takes place from 9.00 to 18.30 hours; within 1-2 calendar days after confirmation of the order in the manner specified by the buyer.

AKCET BELTEGOED reserves the right not to deliver orders to customers who have not fulfilled their obligations under their registration (data are incorrect, false information or lack of it), and in cases where no payment is made to the bank account of AKCET BELTEGOED.
After two unsuccessful delivery attempts made by AKCET BELTEGOED, your order will be considered invalid and AKCET BELTEGOED will terminate its contract with you
We reserve the right not to send orders to customers who have registered in our system with more than two failed delivered orders within one month.
  If the user wants additional options for delivery (as delivered to other e-mail or another number), he is obliged to mention this in his correspondence with AKCET BELTEGOED

  payment
Upon delivery of the ordered item, the consumer pays the price, the bank account of AKCET BELTEGOED.

  Cancelation
User must notify in writing the right to withdraw from the purchase without penalty and without giving any reason, within 3 working days from the date of the order without making payment to the bank account of AKCET BELTEGOED.

  Returns

AKCET BELTEGOED given only unique system-generated voucher that never before in no way can be used.

An invalid code immediately contact us to be reinspected to generate a unique code of the voucher.


According to the law on consumer protection and trade rules, consumer, shopping at online shop AKCET BELTEGOED is entitled to claim under;
- Inadequacy of the ordered and delivered product
- Not complied with the arranged delivery time

Appeals will be upheld under the conditions specified below, otherwise, will not be accepted:
The appeal must be submitted in writing to the email address: akcet.nl@gmail.com
Complaints in writing shall be submitted within 24 hours of receipt of the order by the buyer.
- The complaint must be mentioned: the order number and the reasons for the complaint.

Fashionchoice will respond to the complaint within five working days of its receipt.
This product may be replaced in the same or another product. If the value of the selected item exceed the amount paid, the difference is paid.

responsibility
We will not be liable for any damages (direct, indirect, incidental or otherwise) arising from the use or inability to use the information provided on our website, and any errors or omissions in the content, which may result in any loss or damage.
By accepting these terms, the User agrees to receive emails and updates from AKCET BELTEGOED. on order, the Profile confirmations to change his information, as well as discounts and offers for our products given by him e-mail address.

Made by Chochev.EU